Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Golden Hightech BV:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1) De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie. Golden Hightech BV wordt in deze voorwaarden nader aangeduid als "wij" of “ons” en de wederpartij als opdrachtgever.
2) Afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3) Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden de inkoopvoorwaarden van de cliënt niet.
Artikel 2 Aanbiedingen
1) Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, wij zijn niet orderworpen aan afbeeldingen en/of gegevens in documentatie van ons of van derden.
2) Overeenkomsten binden ons slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend, door ons zijn bevestigd.
 

Artikel 3 Levering
1) Alle goederen zijn vanaf levering voor eigen risico van de cliënt.
2) De cliënt heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde goederen en/of diensten aan de overeenkomst voldoen. Vermeende gebreken vallen onder artikel 4, klachten.
 

Artikel 4 Klachten
1) Alle klachten dienen schriftelijk binnen 7 werkdagen na levering te worden ingediend, bij overschrijding van genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen ons ter betrekking tot gebreken.
2) Indien de cliënt de voorschriften niet volledig of nauwkeurig heeft nageleefd is zijn klacht niet gegrond en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
3) Een klacht indienen, schort betalingsverplichtingen niet op.
 

Artikel 5 Prijzen
1) Alle publieke prijzen van ons zijn gebaseerd op relevante prijsbepalende factoren, op het moment van het tekenen van het contract. Deze factoren kunnen wijzigen, en zelfs pas bekend worden na het tekenen van het contract met de cliënt.
2) Indien blijkt dat wij de prijs moeten verhogen van een getekend contract, vanwege factoren genoemd in 1), heeft de cliënt het recht de betreffende overeenkomst bij aangetekend schrijven aan ons zonder schadevergoeding op te zeggen.
3) Opzeggingen betreffende prijsverhogingen kunnen alleen plaats vinden indien de levering van goederen of diensten van een bepaalde overeenkomst nog geen aanvang heeft genomen. De opdrachtgever heeft het recht om dan de overeenkomst met een opzegtermijn van 2 maanden te beëindigen. Indien op verzoek van opdrachtgever tijdens uitvoering van een project wijzigingen worden doorgevoerd die niet zijn overeengekomen, dan geldt ons standaard uur tarief van € 75.00.
4) Prijzen zijn exclusief omzet- en andere belastingen.

Artikel 6 Levertijd
1) De door ons opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van de aangegeven levertijden.
2) In geen geval is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
3) Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van de cliënt om goederen af te nemen onverlet, alsmede de verplichting om zijnerzijds uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 

Artikel 7 Betaling
1) Betaling van het factuurbedrag dient binnen dertig dagen gerekend vanaf de factuurdatum te geschieden, zonder korting of compensatie.
2) Bij niet-betaling binnen de gestelde 30 dagen termijn, zullen we de aflevering van de bestelde goederen of implementatie van diensten opschorten, totdat het totaal verschuldigde bedrag is voldaan. Respectievelijk is de cliënt van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim.
3) Wij hebben het recht om de cliënt vanaf de factuurdatum rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag op basis van wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele rekenend. Tevens wordt 50,- euro’s administratiekosten in rekening gebracht.
4) Indien de dienstverlening, verwijtbaar door de klant, niet kan worden aangevangen, zal facturatie na maximaal vijf dagen alsnog aanvangen.
5) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het door de cliënt verschuldigde, bedrag waaronder mede inbegrepen de kosten voor het aanvragen van diens faillissement, komen voor rekening van de cliënt.
6) Wij zijn gerechtigd de dienstverlening te stoppen indien na betalingsdatum de betaling bij ons niet binnen is.
7) Alle kosten, vallende onder de betaling, waaronder deviezen en bankkosten, zijn voor rekening van de cliënt.
 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1) Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven ons eigendom. Indien er sprake is van verkoop, blijven alle aan de cliënt geleverde zaken ons eigendom totdat alle bedragen, welke cliënt uit hoofde dan ook aan ons verschuldigd is, geheel zijn voldaan. In alle andere gevallen blijven de geleverde goederen te allen tijde ons eigendom. De cliënt is verantwoordelijk om laatst genoemde goederen en/of gehuurde goederen aan ons te overhandigen na beëindiging van het contract.
2) Indien een derde aan ons in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen zal de cliënt ons daarvan onverwijld mededeling doen. De kosten, welke ter bewaring van onze rechten in verband daarmee worden gemaakt, komen ten laste van de cliënt.
 

Artikel 9 (Intellectuele) eigendom
1) Bij levering van software en/of diensten, verblijven het eigendom en rechten van industriële en intellectuele eigendom bij ons.
2) De cliënt is uitsluitend gerechtigd de door ons geleverde software en/of diensten te gebruiken voor de doeleinden waar voor wij uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Tenzij wij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven, mag de cliënt de geleverde software en/of diensten en documentatie niet kopiëren en/of openbaren. Bij schending van deze bepaling vervalt het onmiddellijk gebruikersrecht.
 

Artikel 10 Looptijden, opzegging, verlenging
1) De looptijd van onze contracten is telkens een 3 jaar, tenzij anders overeengekomen.
2) Opzeggingen worden slechts geaccepteerd indien verstuurd middels aangetekend schrijven, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van het contract. Indien juist opgezegd, ontvangt de contractant hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.
3) Indien niet, of niet op de manier zoals in lid 2 aangegeven, is opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd met telkens 1 jaar.
4) In geval van opzegging, worden algehele annuleringskosten in rekening gebracht afhankelijk van de afgenomen diensten, alsmede en bedrag van 50 Euro per locatie voor administratieve kosten.
 

Artikel 11 Garanties
1) Indien de verkochte apparatuur door ons van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van die toeleverancier en niet bovenstaande garantiebepalingen van toepassing. Wij zullen de cliënt op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
2) Uitsluitend indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen (een zogenaamde dienstverlening), zal herstel gratis worden uitgevoerd. Wij kunnen de kosten van herstel in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de cliënt en andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegaan gegevens vallen nimmer onder de garantie, evenals gevolgschades. De garantie is niet van toepassing indien de apparatuur, programmatuur of configuratie is uitgevoerd door een derde partij.
 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1) Wij, en de personen werkzaam in onze opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de cliënt aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade en door wie of welke organisatie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2) Onze aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de cliënt in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen, gebaseerd of the lopende contract.
3) Indien in een door derden geïnstalleerde situatie door ons nieuwe hard- en/of software wordt geïnstalleerd, is de juiste werking niet gegarandeerd. Noch van de nieuwe hard- en/of software, noch van de bestaande software. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een al dan niet juiste werking van het geheel. Nimmer zijn wij aansprakelijk voor het verlies van gegevens, in welke situatie dan ook.

Artikel 13 Overmacht
1) In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder een rechterlijk tussenkomst en zonder dat wij deswege tot enige schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2) Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat de nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3) Onder overmacht wordt onder meer begrepen: overstromingen, aardbevingen, oorlog, revolutie, terrorisme, brand, werkstaking, uitsluiting, sabotage, ernstige verhoging van belasting of andere overheidsmaatregelen, welke bovenmatig invloed hebben op de bedrijfsvoering, in gebreke blijven van toeleveringsbedrijven, devaluatie en inflatie en andere omstandigheden, welke de normale gang in ons bedrijf belet of in ernstige mate belemmeren.
 

Artikel 14 Diverse bepalingen
1) Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2) Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3) Alle geschillen, welke tussen ons en de cliënt zouden mogen rijzen, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, ook indien de cliënt in het buitenland is gevestigd. Wij hebben echter het recht een geschil met een buitenlandse cliënt te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
4) Wij zijn bevoegd om alle voorgaande bepalingen van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging geldt met ingang van de dag van het depot bij de Kamer van Koophandel.
5) Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd op
    01 mei 2012.